/Obchodné podmienky
Obchodné podmienky2018-11-20T18:55:44+00:00

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.luxurywine.store  je spoločnosť :

BTR Group s. r. o., so sídlom Richtárska 334/5, 971 01 Prievidza, zapísaná v Obchodnom registri vedeným Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sro, vložka číslo 26422/R , IČO: 46 706 402, IČ DPH: SK2023531378.

 

Objednávanie a nákup tovaru

Tovar je možné objednať prostredníctvom nášho internetového obchodu zaslaním objednávky, emailu, alebo telefonicky.

Zaslaním objednávky alkoholu potvrdzujete, že ste dovršili vek 18 rokov.

Zrušenie objednávky

Objednávku je možné zrušiť emailom na adrese: belaireslovakia@gmail.com

 

Spôsob dodania a dodacie termíny

Pri objednávke dostanete 3 možnosti prevzatia objednaného tovaru :

  1. Kuriér DPD v cene 4,50

– Príjemca je deň vopred informovaný o doručení balíka zaslaním interaktívnej sms s číslom balíka, predpokladaným termínom doručenia a výškou dobierky.

– Príjemca má možnosť zmeniť deň doručenia zásielky odpoveďou na interaktívnu sms.

– V deň doručenia je príjemca telefonicky kontaktovaný kuriérom DPD.

  1. Osobný odber Prievidza

Po telefonickom dohovore.

  1. Slovenská pošta v cena 4,50€

 

 

Platba za tovar

Pri osobnom odbere tovaru je možná platba iba v hotovosti.

Pri doručení prostredníctvom kuriéra DPD je možné zaplatiť za tovar a doručenie v hotovosti, prípadne platobnou kartou.

Pri doručení tovaru na poštu platíte „dobierku: priamo na pošte.

Predávajúci sa zaväzuje

Dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene, adekvátne zabaliť tovar a odoslať tovar v dohodnutej lehote.

Kupujúci sa zaväzuje

Prevziať zakúpený, resp. objednaný tovar na dobierku a zaplatiť sumu uvedenú v objednávke.

Reklamácie

Reklamácie musia by uplatňované písomnou formou e-mailom na adresu: belaireslovakia@gmail.com

Reklamačný poriadok sa riadi všeobecnými reklamačnými podmienkami. Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, alebo poškodenie ktoré vzniklo počas prepravy tovaru k zákazníkovi. Zákazník je povinný tovar po prevzatí od kuriéra skontrolovať a v prípade poškodenia spísať s kuriérom protokol o poškodení.  Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

Záruka

Záruka na dodaný tovar je 2 roky od zakúpenia tovaru, resp. do uplynutia doby trvanlivosti. Doba trvanlivosti je pri tovare potravinárskeho charakteru uvedená priamo na jeho obale. Záruku poskytujeme iba v prípade dodržania skladovacích podmienok uvedených na obale tovaru. Dodávateľ môže odmietnuť reklamáciu, ak reklamovaná chyba tovaru môže byť spôsobená nesprávnym skladovaním u zákazníka.

 

Vrátenie tovaru

tovar je možné vrátiť alebo zameniť za nasledovných podmienok :

– Tovar je v pôvodnom stave – nepoškodený, vrátane originálnych obalov – nepoškodených
– Tovar nesmie byť po expirácií

Podľa platnej legislatívy EÚ máte právo od objednávky odstúpiť a tovar vrátiť do 7 pracovných dní odo dňa jeho prevzatia. Nepoužitý, nepoškodený tovar v pôvodnom obale spolu s dodacím listom a označením, že ide o vrátenie tovaru je potrebné zaslať na BTR Group s.r.o., Richtárska 334/5, 971 01 Prievidza. Doručenie vráteného tovaru je na Vaše náklady. Výnimku tvoria potravinárske výrobky, ktoré nie je možné po zakúpení vrátiť.

 

Ceny

Ceny v e-shope sú uvedené s DPH.

 

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Spoločnosť BTR Group s.r.o. spracúva uvedené osobné údaje na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“). Následkom odmietnutia poskytnúť osobné údaje je nemožnosť realizácie dodávky tovarov a služieb a poskytovanie marketingových informácií a informácií ohľadom produktov. BTR Group s.r.o. získava osobné údaje od dotknutej osoby jej registráciou vo formulároch umiestnených na stránke https://www.luxurywine.store/, alebo pri vyplnení osobných formulárov. BTR Group s.r.o. bude osobné údaje spracúvať na vyššie uvedené účely do naplnenia pôvodne určeného účelu ich spracúvania, vrátane uplynutia lehôt ich uchovávania vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. § 35 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), maximálne však 10 rokov od ich poskytnutia. BTR Group s.r.o. vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v tomto dokumente. BTR Grpup s.r.o. vyhlasuje, že zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené. BTR Group s.r.o. bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

 

 

Záverečné ustanovenia

Podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole je všeobecným orgánom trhového dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07  Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.
Tieto všeobecné obchodné podmienky a právny poriadok Slovenskej republiky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetovej stránky nášho internetového obchodu a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi nami. Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke nášho internetového obchodu.
Zaslaním objednávky potvrdzujete, že ste si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítali a v celom rozsahu s nimi súhlasíte.

Musíte byť starší ako 18 rokov.

Prosím, potvrďte svoj vek.

Stránky luxurywine.store využívajú služby cookies pre skvalitnenie Vašich služieb. Používaním luxurywine.store súhlasíte s používaním týchto cookies. more information

Stránky luxurywine.store využívajú služby cookies pre skvalitnenie Vašich služieb. Používaním luxurywine.store súhlasíte s používaním týchto cookies.

Zavrieť